ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NALEZNETE PŘEHLED HLAVNÍCH PRINCIPŮ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Společnost GOOD TV Production SE, IČ: 24247570, se sídlem Štítného 1233/34, Praha 3, Žižkov, PSČ 130 00 (dále jako „Správce“), je ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Jednotlivé účely zpracování osobních údajů jsou blíže vymezeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na webové stránce goodtv.cz dále jako „Webová stránka“).

CO SHROMAŽĎUJEME

Správce shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:
(i) Informace, které získá od svých obchodních partnerů (ať již v tvůrčích či netvůrčích filmových profesích a dalších partnerů) v případě, že dochází k uzavření smlouvy, a které jsou nezbytné pro vytvoření smlouvy a realizaci smluvního vztahu Správce a jeho obchodního partnera. Tyto osobní údaje zahrnují:

 • Jméno/Příjmení
 • Adresa / korespondenční adresa
 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Fotografie/videa (které Správce vytvoří či získá od obchodních partnerů)
 • Fakturační a platební údaje
 • Další informace týkající se identifikace obchodního partnera a služeb, které jsou předmětem smluvního vztahu Správce a obchodního partnera

 1. (ii) Informace, které nám sdělíte v případě, že nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře na naší Webové stránce. Tyto údaje zahrnují jméno, příjmení, emailovou adresu a číslo mobilního telefonu.
  (iii) Správce zpracovává osobní údaje novinářů, vydavatelů periodik, provozovatelů médií a dalších expertů v mediálním a filmovém průmyslu a vede jejich databázi za účelem komunikace s těmito osobami. Tyto osobní údaje zahrnují:
 • Identifikační a kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení, osobní a pracovní telefonní číslo a e-mail, adresa webové stránky
 • Specifikaci periodika/média/agentury experta
 • Oblast profesního zájmu experta

K JAKÉMU ÚČELU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

 • Identifikační, platební a kontaktní údaje našich obchodních partnerů zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, případně po dobu trvání majetkových práv autorských, jsou-li předmětem smluvního vztahu;
 • Osobní údaje osob, které nás kontaktují prostřednictvím kontaktního formuláře na Webové stránce, zpracováváme pouze za účelem komunikace s těmito osobami s tím, že tato komunikace může vyústit v jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy. Pokud k uzavření smlouvy nedojde, po ukončení komunikace s dotčenými osobami nebudou osobní údaje zpracovávány.
 • Osobní údaje novinářů, vydavatelů periodik, provozovatelů médií a dalších expertů v mediálním a filmovém oboru zpracováváme za účelem komunikace s těmito osobami, tím, že tyto subjekty oslovujeme a předáváme jim tiskové zprávy, pozvánky na akce či předáváme další relevantní sdělení, plníme své závazky založené smlouvami s klienty a také zprostředkováváme informace veřejnosti;
 • V případě, existence oprávněného zájmu nebo máme-li k tomu odpovídající souhlas, využíváme kontaktní údaje (email/telefonní číslo) obchodních partnerů nebo expertů k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách či za účelem informování veřejnosti.
 • Veškeré výše uvedené údaje můžeme též používat pro ochranu našich oprávněných zájmům (např. pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);
 • Osobní údaje zpracováváme též k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické), a to po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 • Kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 • Pro další specifické účely, pro které jsme získali Váš souhlas.
 • Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, poskytování sdělení a oznámení za účelem informování veřejnosti, komunikace s experty pro plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s našimi obchodními partnery).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

TECHNICKÁ DATA A DATA K NÁVŠTĚVĚ WEBOVÉ STRÁNKY

Při návštěvě naší Webové stránky naše servery pro účely zabezpečení systému dočasně ukládají data o připojení dotazujícího se počítače (IP adresu), stránky, které na našem webu navštívíte, datum a trvání návštěvy, identifikátor používaného typu prohlížeče a operačního systému („uživatelský agent“) a také webovou stránku, ze které jste přišli („odkazující server“). Tato data budou analyzována za účelem zpracování statistik. Analýza se provádí hromadně a jednotliví uživatelé nejsou zpětně sledováni.

Naše webová stránka obsahuje záložky sociálních sítí (např. Facebook, YouTube, ad.) a odkazy na webové stránky třetích stran, které neprovozujeme.

„Záložky sociálních sítí“ jsou internetové záložky, pomocí nichž mohou uživatelé těchto sítí shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našem webu umístěny pouze jako odkazy na odpovídající sociální sítě. Na stránky daného poskytovatele služeb budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě – teprve tehdy získá poskytovatel služby uživatelské informace.

Stejně budete přesměrováni, pokud kliknete na odkaz na webové stránky třetích stran (např. webové stránky televizních stanic, diskusních fór, apod.).

Použití těchto služeb a odkazů se řídí výhradně prohlášením o nakládání s osobními daty daného poskytovatele služby či provozovatele webu.

Sociální sítě a webové stránky mohou používat soubory cookies a shromažďovat Vaše osobní údaje ve shodě s jejich vlastními zásadami ochrany soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí se nevztahují na webové stránky třetích stran; za použití webových stránek třetích stran neneseme žádnou odpovědnost.

Cookies - Naše Webová stránka nevyužívá cookies ani žádné analytické nástroje, které ukládají Vaše údaje.

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice a Německu.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům, které s námi spolupracují, pokud je to nezbytné k zajištění našich zákonných a smluvních práv a povinností, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů je veden Správcem a bude poskytnut na vyžádání.

Zpracování osobních údajů je prováděno převážně v sídle Správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předávány mimo země EU bez toho, aniž by byla přijata odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

BEZPEČNOST

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

POSKYTOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klientské osobní údaje zpracovávané v souvislosti s realizací Vaší smlouvy s námi, budou k dispozici příslušným pracovníkům a zaměstnancům Správce odpovědným za realizaci smlouvy. Klientské osobní údaje můžeme poskytovat třetím stranám (novinářům, vydavatelům periodik, provozovatelům médií a dalším expertů v mediálním oboru) za účelem jejich zveřejnění a pro účely plnění našich povinností vyplývající ze smlouvy, kterou spolu uzavřeme, a to v rozsahu a k účelu předpokládanému příslušnou smlouvou.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. poskytovatelům IT služeb, obchodním partnerům či sponzorům, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, eventů, atd., vždy pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci dané události.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbáme v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů.

V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít.

PRÁVO PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM (MŮŽETE PO NÁS POŽADOVAT BEZPLATNOU INFORMACI O ZPRACOVÁVÁNÍ SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Právo na přenositelnost (zn. právo abychom předali osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě souhlasu subjektu údajů nebo na základě smlouvy jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů mají subjekty údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné).

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě zpracování prováděném na základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

PRÁVO POŽADOVAT OPRAVU, BLOKOVÁNÍ NEBO LIKVIDACI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • Bez zbytečného odkladu opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
 • Provedli výmaz Vašich osobních údajů (zejména tehdy nejsou-li Vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo odvoláte-li souhlas se zpracováním či vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování)
 • Omezili zpracování Vašich osobních údajů (zejména tehdy popíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků)

PRÁVO PODAT STÍŽNOST PROTI ZPRACOVÁNÍ

Na postup Správce lze v souvislosti se zpracováním osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.
V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, nás prosím kontaktujte písemně na Chlumova 7, Praha 3 – Žižkov, 130 00.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.5.2019.