develop own website

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ Z DŮVODU JEJICH VÝMĚNY

Dne 27. července 2018 valná hromada společnosti Good TV Production SE, IČ 242 47 570, se sídlem Praha 3, Žižkov, Štítného 1233/34, PSČ: 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 722 (dále jen „Společnost“), rozhodla, formou notářského zápisu sepsaného Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze NZ 859/2018, o rozštěpení listinných akcií Společnosti znějících na jméno, takže každá 1 (jedna) z dosavadních 20 (dvaceti) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno každá o jmenovité hodnotě 6.000,- EUR resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 30. dubnu 2012 o jmenovité hodnotě 149.160,- Kč (jedno sto čtyřicet devět tisíc jedno sto šedesát korun českých) se tímto rozhodnutím štěpí na 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (jeden tisíc dvě stě euro) resp. v přepočtu dle kurzu České národní banky k 30. dubnu 2012 (1 EUR = 24,86,- Kč) činí jmenovitá hodnota každé akcie 29.832,- Kč (dvacet devět tisíc osm set třicet dva korun českých).
Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby předložili Společnosti své akcie, popř. hromadné listiny takové akcie nahrazující, z důvodu jejich výměny za nové akcie Společnosti. Listinné akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 6.000,- EUR, je třeba odevzdat a nové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR, je třeba převzít ve lhůtě 40 (čtyřiceti) dnů ode dne zveřejnění této výzvy na internetových stránkách Společnosti – www.goodtv.cz a zaslání této výzvy na emailové adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů. Výměna akcií bude probíhat v sídle Advokátní kanceláře Kutějová, Maršál, Briaský, s.r.o., na adrese Politických vězňů 935/13, Praha 1, PSČ: 110 00, Budova B, 4. patro, a to po celou dobu trvání výše uvedené lhůty v pracovní dny mezi 9 a 17 hodinou po předcházející domluvě s Mgr. Grundmanem (telefon 720 409 026, email grundman@akkmb.cz).

 Petr Erben
předseda představenstva

Luboš Jetmar 
člen představenstva